Sunday, April 3, 2016

Trošenje Bitcoin transakcije (dio drugi)

9. scriptPubKey


Ovo polje sadrži uvjete otključavanja gorenavedenih sredstava usmjerenih na neku bitcoin adresu. Ovo je polje usko vezano uz polje scriptSig (kao što je opisanu u člancima o Bitcoin skriptama). Zapisuje se u var_string big-endian formatu. Najčešće sadrži skriptu 76a914097072524438d003d23a2f23edb65aae1bb3e46988ac. Napisana je u skriptnom jeziku Bitcoina koji kad se deserijalizira kaže
DUP HASH160 <14> 097072524438d003d23a2f23edb65aae1bb3e469 EQUALVERIFY CHECKSIG
Detalji su opisani u člancima o Bitcoin skriptama. U ovo se polje prvo upisuje duljina skripte u bajtovima (u heksadecimalnom formatu) te zatim sama skripta.


Hex: "01000000
01 
eccf7e3034189b851985d871f91384b8ee357cd47c3024736e5676eb2debb3f2
01000000
76a914010966776006953d5567439e5e39f86a0d273bee88ac
ffffffff
01
605af40500000000
19
76a914097072524438d003d23a2f23edb65aae1bb3e46988ac"


10. Polje lock-timePolje koje se može koristiti za vremensko zaključavanje transakcije. U slučaju da se transakcija može odmah potrošiti, polje je prazno. Veličine je četiri bajta te se zapisuje u little-endian formatu.

Hex: "01000000
    01
    eccf7e3034189b851985d871f91384b8ee357cd47c3024736e5676eb2debb3f2
    01000000
    76a914010966776006953d5567439e5e39f86a0d273bee88ac
    ffffffff
    01
    605af40500000000
    19
    76a914097072524438d003d23a2f23edb65aae1bb3e46988ac
    00000000"

11. Način potpisivanja transakcine (hashcode)

Ovom se zastavicom opsiuje kako će se transakcija potpisivati. Gotovo u svim slučajevima ova zastavica predstavlja sighash_all, odnosno potpisivanje svih ulaza i izlaza. Zastavica je veličine osam bajtova zapisanih u little-endian formatu.

Hex: "01000000
01
eccf7e3034189b851985d871f91384b8ee357cd47c3024736e5676eb2debb3f2
01000000
76a914010966776006953d5567439e5e39f86a0d273bee88ac
ffffffff
01
605af40500000000
19
76a914097072524438d003d23a2f23edb65aae1bb3e46988ac
00000000
01000000"

14. Hashiranje transakcije

Goreprikazani oblik transakcije spreman je za potpisivanje. Prije toga transakcija se sažima dvostrukim korištenjem funkcije SHA256(SHA256(tx)). Rezultat je

9302bda273a887cb40c13e02a50b4071a31fd3aae3ae04021b0b843dd61ad18e.

15. Potpisivanje transakcije


Transakcija se sada potpisuje privatnim ključem primatelja. Za to se koristi algoritam ECDSA, odnosno digitalni potpis zasnovan na eliptičkoj krivulji. Taj se potpis zatim enkodira u tzv. strogi DER format. Ovo je primjer takvog potpisa


0460221009e0339f72c793a89e664a8a932df073962a3f84eda0bd9e02084a6a95
67f75aa022100bd9cbaca2e5ec195751efdfac164b76250b1e21302e51ca86dd7eb
d7020cdc06. 

16. Popunjavanje polja scriptSig

Sada se može ispravno popuniti polje scriptSig iz petog koraka koje je do sada sadržavalo skriptu scriptPubKey. U polje scriptSig upisuje se ukupna duljina polja, duljina i potpis transakcije u DER formatu, hashcode (01 najčešće), duljina javnog ključa te sam javni ključ.

8c4930460221009e0339f72c793a89e664a8a932df073962a3f84eda0bd9e0208
4a6a9567f75aa022100bd9cbaca2e5ec195751efdfac164b76250b1e21302e51ca
86dd7ebd7020cdc0601410450863ad64a87ae8a2fe83c1af1a8403cb53f53e486d
8511dad8a04887e5b23522cd470243453a299fa9e77237716103abc11a1df3885
5ed6f2ee187e9c582ba6.

17. Micanje zastavice hashcode

U zadnjem koraku se miče zastavica hashcode s kraja transakcije jer je dodana u polje scriptSig iza potpisa transakcije.

Hex: "01000000
01
eccf7e3034189b851985d871f91384b8ee357cd47c3024736e5676eb2debb3f2
01000000
8c    4930460221009e0339f72c793a89e664a8a932df073962a3f84eda0bd9e02084
a6a9567f75aa022100bd9cbaca2e5ec195751efdfac164b76250b1e21302e51ca
86dd7ebd7020cdc0601410450863ad64a87ae8a2fe83c1af1a8403cb53f53e486
d8511dad8a04887e5b23522cd470243453a299fa9e77237716103abc11a1df38
855ed6f2ee187e9c582ba6
ffffffff
01
605af40500000000
19
76a914097072524438d003d23a2f23edb65aae1bb3e46988ac
00000000"

No comments:

Post a Comment