Tuesday, March 25, 2014

Bitcoin rječnik (englesko-hrvatski)

Englesko-hrvatski rječnik bitcoin pojmova. Rječnik će se s vremenom osvježavati.

Rječnik

 

address - adresa; svojevrstan bankovni račun u bitcoin svijetu na koji se vežu bitcoini pojedinog vlasnika

bitcoin - digitalna decentralizirana valuta temeljene na kriptografiji

base58check - poseban način enkodiranja bitcoin adresa u bazu 58

block - blok; Skup transakcija sa zaglavljem prikupljene kroz 10 minuta

block chain - lanac blokova; Najdulji lanac blokova u bitcoin mreži. Služi kao glavna knjiga koja prikazuje ukupno stanje Bitcoin sustava

block depth - dubina bloka; broj blokova koji su kreirani nakon odabranog bloka

block header - zaglavlje bloka transakcija koje sadrži hash prethodnog bloka, vremensku oznaku, korijen Merkleovog stabla transakcija u bloku i nonce

block height - visina bloka; broj blokova između genesis bloka i odabranog bloka

brainwallet - bitcoin adresa koje se generira iz lozinke koju korisnik drži u glavi. Za početak korisnik mora izmisliti (jaku) lozinku te zatim pomoću stranice kao što je brainwallet.org generirati bitcoin adresu iz te lozinke, odnosno privatni ključ. Prednost ovakvog način generiranja adresa je što korisnik svoj novčanik uvijek ima u glavi.

change - ostatak; Novac na bitcoin adresi potrebno je potrošiti u potpunosti, ako se želi potrošiti manje, ostatak se vraća pošiljatelju.

change address - adresa na koju se vraćaju nepotrošeni bitcoini iz transakcije. Često je različita od adrese s koje su poslani bitcoini zbog anonimnosti.

coinbase transaction - Prva transakcija svakog novog bloka. Donosi određeni broj bitcoina rudaru koji prvi uspješno verificira blok.

cold wallet/storage -  offline pohranjivanje bitcoin novčanika. Umjesto da uvijek bude na računalu, novčanik je moguće spremiti na USB stick ili isprintati na papir te tako povećati sigurnost novčanika.

confirmation - potvrda niza transakcija u bloku korištenjem dokaza rada.

difficulty - težina dokaza rada. Povećava se svakih dva tjedna zajedno s ukupnom stopom hashiranja hadwarea u bitcoin mreži.

digital signature - digitalni potpis; Matematički mehanizam pomoću kojeg jedan vlasnik prenosi bitcoine na drugog vlasnika.

double spend - dvostruko trošenje; Pokušaj trošenja iste transakcije dva puta.

exchange - mjenjačnica u kojoj se ostale valute mijenjaju za bitcoin

fee - naknada; Isplaćuje se rudaru za uspješno verificiran blok transakcija.

fork - grananje u lancu blokova koje se dogodi ako dva rudara istovremeno verificiraju blok te dio mreže primi jedan blok, a drugi dio primi drugi

full node - puni čvor; Bitcoin čvor (klijent) koji ima pohranjen cijeli lanac blokova te može verificirati transakcije

genesis block - prvi bitcoin blok. Generirao ga je Satoshi i to je bila osnova cijelog block chaina.

hardware wallet - hardverski novčanik; alternativa softverskim novčanicima na računalu. Mali elektronski uređaj za pohranjivanje bitcoina.

hash rate - stopa hasha; Mjerna jedinica za procesorsku snagu bitcoin mreže. Mjeri se u hashevima po sekundi.

hot wallet -  novčanik koji je povezan s internetom. Većina standardnih softverskih novčanika.

merged mining - paralelno rudarenje; Uz glavnu valutu, rudari se i sporedna valuta. Kad rudar dobije nagradu za otkriveni blok glavne valute, istovremeno dobije i nagradu za sporednu valutu. To omogućuje sporednoj valuti da koristi visoki postotak stope hashiranja glavne valute.

Merkle tree - Merkleovo stablo; Kriptografska podatkovna stablasta struktura kod koje svaki čvor koji nije list predstavlja hash dva prethodnika

mining - rudarenje; verifikacija transakcija u bloku I rješavanje kriptografskog problema za taj blok

mining pool - rudarski bazen; rudari se mogu udruživati u tzv. bazene (grupe) u kojima im je povećana šansa da izrudare Bitcoin blok

mixing service - mikser, mješalica; usluga za povećanje anonimnosti bitcoin transakcija. Korisnik koji želi sakriti činjenicu da nekome šalje određeni iznos bitcoina, pošalje ih kroz mixing uslugu koja pomiješa bitcoine dobivene od različitih korisnika te nije moguće odrediti tko je poslao koliko bitcoina kome.

multisignature transaction - transakcija s više potpisa (višepotpisna transakcija); Transakcija za koju je potrebno više od jednog privatnog ključa da se potroše bitcoini s adrese. 

nonce - vrijednost u zaglavlju bloka koja se ne ponavlja

offline transactions - offline transakcije; Bitcoin transakcije koje se ne provode na lancu blokova između klijenata nego se sredstva prebacuju samo unutar baze podataka jedne mjenjačnice.

orphaned block - napušteni blok jer je njegov lanac postao kraći od nekog drugog lanca blokova

paper wallet - papirnati novčanik; bitcoin novčanik je moguće isprintati na papir (javni i privatni ključ) te koristiti kao siguran oblik offline pohrane.

private key - privatni ključ; Svaki javni ključ dolazi u paru s privatnim (tajnim) ključem koji omogućuje trošenje bitcoina s pojedine adrese

proof-of-work - dokaz rada; rješavanje kriptografskog problema u zaglavlju bitcoin bloka. Njime se dokazuje da je korisnik uložio određeno procesorsko vrijeme I snagu u verificiranje transakcija.

public key - javni ključ; Koristi se za dobivanje adresa za depozit bitcoina. Generira se iz privatnog ključa.

satoshi - stomilijunti dio bitcoina

script - bitcoinov skriptni jezik za programiranje transakcija.

simplified payment verification - pojednostavljeni način verifikacije transakcija koji se oslanja na ostale čvorove u mreži

transaction - transakcija; Prijenos bitcoina s jednog vlasnika na drugog

wallet - novčanik; Softverski ekvivalent fizičkog novčanika

wallet import format - sažeti oblik pohranjivanja privatnog ključa korištenjem base58check

No comments:

Post a Comment